Zakončení studia

Typický průběh zakončení studia se skládá ze zápisu projektového předmětu v jednom semestru a závěrečné práce v semestru následujícím. Závěrečná práce pak musí mít formální zadání, schválené vedoucím dané katedry.

Diplomová práce zakončuje magisterské studium a typicky navazuje na diplomový projekt.

V případě, že student splní všechny podmínky (jak závěrečné práce, tak studia) a obdrží zápočet za projektový předmět i závěrečnou práci, může se přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, kde musí svoji práci obhájit a zároveň složit odbornou zkoušku. Při úspěšné obhajobě i zkoušce tak úspěšně ukončí své studium.

Doporučujeme přímo kontaktovat potenciálního vedoucího z oblasti zájmu studenta a s ním se domluvit na postupu. Vedoucí mohou případně zadat i nová aktuální témata. Ve výběru tématu máte velkou možnost, vyžadujeme nicméně, aby téma odpovídalo zaměření našeho programu. Jste-li na pochybách, kontaktujte garanty.

Kde hledat inspiraci pro výběr témat závěrečných prací

Diplomový projekt

Aktuální informace k diplomovému projektu naleznete na CourseWare. Níže jsou sepsány hlavní body, kterými je potřeba se řídit pro úspěšné absvolvování projektu.

  • Studenti si vyberou téma a přihlásí se na něj na fakultní stránce.
  • Téma musí souviset se zaměřením programu, v případě pochybností kontaktujte garanta. Přiřazení tématu schvaluje vedoucí a garant (v aplikaci na semestrální projekty).
  • Téma je třeba si zvolit nejpozději do konce 3. týdne semestru, ve kterém má student předmět zapsán, doporučujeme nicméně začít vhodné téma hledat již během semestru předcházejícího.
  • Na konci 3. týdne administrátor předmětu kontroluje, zda všichni studenti zapsaní na předmět mají v aplikaci přidělené a schválené zadání. Provedení kontroly je indikováno v BRUTE v úloze zadani jedním bodem.
  • Student informuje vedoucího o požadavcích specifikovaných na této stránce a v průběhu projektu dbá na jejich splnění a dodržování termínů. (Vedoucí obvykle vedou projekty mnoha studentů v rámci několika různých projektových předmětů, které mají různé požadavky; upozorňujte je proto na specifika toho vašeho.)
  • Na téma diplomového projektu obvykle navazuje diplomová práce a výsledky z diplomového projektu lze v diplomové práci použít, není to však podmínkou.
  • Během semestru student se svým vedoucím pravidelně konzultuje průběh prací, obvykle jednou za 1-2 týdny.
  • Výsledkem diplomového projektu je vždy technická zpráva o doporučené délce 10-20 stran a podklady pro prezentaci o délce cca 5-10minut. Tyto podklady nahraje student do úloh zprava a prezentace odevzdávacího systému BRUTE nejpozději do konce 3. týdne zkouškového období. Obvykle jsou výsledkem též zdrojové kódy, schémata, výkresy či tabulky výsledků, dle zaměření projektu, které lze přiložit k technické zprávě (a nahrát jako ZIP).
  • Vedoucí po konzultaci se studentem stanoví datum a čas prezentace projektu, které zveřejní v tabulce, a to nejméně 1 týden dopředu. Prezentace je přístupná všem, může též probíhat elektronicky.
  • Na základě odevzdaných výsledků a prezentace vedoucí ohodnotí práci studenta nejpozději do konce zkouškového období a pošle toto hodnocení administrátorovi předmětu Petrovi Pošíkovi, který studentovi zapíše zápočet.

Jak psát závěrečnou práci

Další informace

Předměty

Kromě předmětů ze studijního plánu programu si můžete vybrat libovolné volitelné předměty z ČVUT i ostatních vysokých škol. Níže najdete zajímavé relevantní příklady: