Do přijímacího řízení se mohou přihlašovat absolventi bakalářských nebo magisterských studijních programů a studenti posledního ročníku bakalářských nebo magisterských studijních programů, kteří studium dokončí do data zápisu; zapsáni ke studiu mohou být až poté, co bakalářský, resp. magisterský studijní program absolvují.

Termín podání přihlášky do prvního kola přijímacího řízení je 31.3.2024. Přijímací řízení do magisterských programů na FEL je různé pro jednotlivé studijní programy,  obecné informace najdete na fakultních stránkách.

Přijímací zkoušku může děkan prominout uchazečům, kteří splní vyhlášené podmínky – musí se jednat o obor příbuzného charakteru a musíte mít studijní průměr do 1,8. Za obor příbuzného charakteru se pro tento účel počítají například bakalářské programy na FEL ČVUT Elektronika a komunikace, Kybernetika a robotika, Otevřená informatika, Otevřené elektronické systémy, nebo Komunikace, multimédia a elektronika. O příbuznosti jiných programů rozhodne přijímací komise.

Ostatní uchazeči jsou pozváni k písemné přijímací zkoušce, konané v českém jazyce a trvající 120 minut. Přijati budou uchazeči v pořadí počtu získaných bodů až do naplnění kapacity programu, pokud získali alespoň 50% bodů.

Zkouška ověřuje znalosti z matematiky, fyziky, elektrotechniky a informatiky v rozsahu odpovídajícím povinným předmětům bakalářského programu Lékařská elektronika a bioinformatika. Je přípustné, aby uchazeči znalosti z některého oboru chyběly, pak je ovšem nutné zvolit odpovídající specializaci, pro kterou tyto znalosti nejsou klíčové. Zkouška bude probíhat formou písemných odpovědí na větší množství kratších otázek s výběrem z několika možností (“multiple choice test”). Zde je 120 takových otázek, které by se mohly v testu objevit, abyste se mohli na test připravit. Ve skutečném testu je otázek výrazně méně (30) a na vypracování je 120 minut.

Požadované znalosti z informatiky odpovídají zhruba znalostem z předmětu Algoritmy a programování, s tím, že není nutné umět přímo jazyk Python (to se snadno doučíte), ale spíše probírané pojmy včetně výpočetní složitosti, programovací techniky, datové struktury a algoritmy. Jsou k dispozici materiály z přednášek, literatura, i příklad zkouškových testů. Požadovaná témata z informatiky:

 • proměnné, funkce, podmíněné příkazy a smyčky
 • datové typy záznam, pole, fronta, zásobník, spojový seznam, binární vyhledávací strom, asociativní pole, halda
 • algoritmy třídění a vyhledávání
 • analýza jednoduchých algoritmů, časová složitost

Požadovaná témata z matematiky:

 • lineární algebra (lineární prostor, vektory, matice, soustavy lineárních rovnic, lineární zobrazení)
 • matematická analýza (posloupnosti, funkce jedné i více proměnných: limita, derivace, parciální a totální derivace, (vícenásobná) integrace, hledání extrémů, křivkový a plošný integrál),
 • řešení jednoduchých obyčejných diferenciálních rovnic 1.řádu
 • komplexní čísla a operace s nimi, základní vlastnosti Fourierovy transformace
 • statistika a pravděpodobnost (podmíněná pravděpodobnost, Bayesův vzorec,
  náhodná veličina a vektor, popisy jejich rozdělení, střední hodnota, rozptyl, korelace, nezávislost, centrální limitní věta, testování hypotéz)

Požadovaná témata z fyziky a elektrotechniky:

 • mechanika (kinematika a dynamika hmotného bodu, Newtonovy zákony, kinetická a potenciální energie, práce, výkon, zákony zachování)
 • mechanika tekutin, proudění kapalin, ideální plyn
 • elektrické a magnetické pole, vlastnosti elektrického náboje, elektrický proud, napětí, Ohmův zákon, elektromagnetická indukce
 • termodynamika, teplo a teplota, termodynamické děje
 • akustika, základní akustické veličiny, vlnová rovnice
 • optika (geometrická optika – odraz a lom, čočky; vlnová optika – difrakce, interference,  Fresnelův a Fraunhoferův ohyb)
 • obvodové veličiny, základní pasivní elektrické prvky (odpor, kapacitor, induktor)
 • Kirchhoffovy zákony, elementární analýza elektrických obvodů, obvodové rovnice
 • přechodové děje, harmonický ustálený stav, základy číslicové techniky