Role:                 P

Rozsah výuky: 0 + 12s

Zakončení:         Z

Kreditů:         20

Semestr:         Z, L

Bakalářská práce je samostatná závěrečná práce bakalářského studia komplexního charakteru. Téma práce si student vybírá z nabídky témat souvisejících se studovaným programem Lékařská elektronika a bioinformatika, která vypisují katedry FEL v KOSu. Studentům bude nabídnuta možnost veřejné předobhajoby a diskuse práce v posledním výukovém týdnu aktuálního semestru.

Požadavky:

  • Studenti jsou povinni řídit se Směrnicí děkana, ve které naleznou detailní požadavky na bakalářskou práci.
  • Vybrané téma nejprve schvaluje garant programu Lékařská elektronika a bioinformatika, následně vedoucí katedry obhajoby a děkan.
  • Předkládanou bakalářskou práci bude možné v předobhajobě veřejně prezentovat v posledním výukovém týdnu aktuálního semestru.
  • Zápočty předmětu zapisují do KOSu vdoucí práce.
  • Bakalářská práce bude obhajována v termínech daných časovým plánem akademického roku před komisí pro státní závěrečné zkoušky.
  • Oponent bakalářské práce musí mít ukončené magisterské vzdělání a nesmí být ze stejného pracoviště jako vedoucí práce.