Absolventi

Ing. Vladimír Tvrdík 

Absolvované studium: 2008 Biomedicínské inženýrství
Diplomová práce: Využití neuronových sítí při rozpoznávání poruch dětské řeči

 

Jak jste se uplatnil v oboru?
Při studiích jsem začal pracovat jako technik na operačním sále oční kliniky a obsluhoval eximerové, femtosekundové lasery, prováděl vyšetření oční koherentní tomografií a angiografií očního pozadí. Po ukončení studia jsem dostal na starost správu zdravotnické techniky a zakončil své působení v oční specializaci výstavbou několika klinik v Čechách a Polsku už jako technický ředitel. Následně jsem se přesunul na pozici technického ředitele osmi nemocnic v České Republice. Nyní pracuji jako biomedicínský inženýr pro zahraniční projekty – vybavuji nemocnice přístroji po celém světe, provádím/organizuji školení pro lékaře a ostatní zdravotnický personál. Snažím se co nejvíce spolupracovat s českými výrobci zdravotnické techniky.

Co vám FEL dala? 
Kromě velmi dobrých odborných znalostí mne naučila trpělivosti, umění řešit problémy, poskytla mi zdroje kde hledat ověřené informace, naučila mne zvládat stres, týmové práci a základním prezentačním dovednostem. To jsou dovednosti, které se v soukromém sektoru velmi cenní.

Co vám škola nedala?
Co se týká soft skills, uvítal bych větší soustředění na týmovou práci a prezentaci/obhajobu výsledků. V hard skills mi v praxi chybělo větší zaměření na praxi – např. jaké softwary se používají na správu zdravotnické techniky, novinky v legislativě, úřady které v ČR mají v dikci zdravotnické prostředky, jak plánovat investice do zdravotnických prostředků, jak spočítat náklady na servis zdravotnické techniky pro zdravotnické celky, přehled výrobců zdravotnické techniky, standardy vybavení zdravotnických prostor přístroji, základní hygienické předpisy.

Jaký studijní obor byste si vybral dnes?
Vybral bych si stejně, moje práce mne baví – obor se velmi rychle rozvíjí a je úžasné sledovat pokroky ve vývoji jednotlivých zdravotnických prostředků.
 


Ing. Ondřej Kučera, Ph.D.

Absolvované studium: 2008 Biomedicínské inženýrství
Diplomová práce: Mechanické oscilace buněčné stěny kvasinek

 

Jak jste se uplatnil v oboru?
Během doktorského studia jsem zkoumal elektro-mechanické vlastnosti biopolymerů a nyní se věnuji základnímu výzkumu v oblasti biofyziky v Biotechnologickém ústavu AV ČR.

Co vám FEL dala? 
Nejvíce oceňuji možnost vyjet na stáž do zahraničí a získat tak lepší přehled o oboru i o světě a životě obecně. Dále mě inspirovalo, a z hlediska další kariéry posunulo, setkání s výzkumem v oblasti zpracování a rozpoznávání obrazu. 

Co vám škola nedala?
I když se domnívám, že by to bylo patřilo do kompetence školy, nezískal jsem na FEL solidní fyzikální základ, ponětí o mezioborovém přesahu ani tréning měkkých dovedností.

Jaký studijní obor byste si vybral dnes? 
Dnes bych asi volil jiné zaměření, na FEL nejspíš Kybernetiku a robotiku, ale také bych se poohlédl v zahraničí. Kromě náplně samotného oboru bych zohlednil, jaká je šance dostat se na škole ke špičkovému výzkumu, jaká je aktivita studentských spolků, jaká je úroveň spolupráce s aplikační sférou a rozsah startupových aktivit. To vše totiž ovlivňuje možnost dostat se ke smysluplné a inspirativní práci.
 
Komentář garantů: Pan Kučera absolvoval dřívější obor Biomedicínské
inženýrství. Při přípravě nových programů jsme podobné komentáře vzali v
úvahu. Fyzikální základ v našem programu získají studenti zejména během bakalářského
studia (přeměty Fyzika 1, Fyzika 2, Biofyzika a Elektromagnetické pole). Co se týká “soft skills”, např. komunikačních a prezentačních dovedností, ty zlepšíte jedině praktickým tréningem, čemuž budete mít během studia řadu příležitostí. Můžete si také zapsat
volitelné kurzy jako je Etika, Project management či Prezentační dovednosti.
 


Ing. Vladyslava Čeladová, Ph.D. 

Absolvované studium: 2010 Biomedicínské inženýrství
Diplomová práce: Závislost srdeční frekvence na délce a hloubce dýchání (Heart rate variability)
 

Jak jste se uplatnila v oboru?
Po dokončení inženýrské etapy v oboru biomedicinské inženýrství jsem se rozhodla pokračovat na FEL, konkrétně na katedře fyziky a dokončit doktorské studium v oboru fyzika plazmatu. Toto téma zdánlivě nesouvisí s mým dosavadním zaměřením, ale tématem mé disertační práce byly Biocidní účinky netermálního plazmatu, což předpokládá provádění základního a aplikovaného výzkumu v oboru plazmové medicíny, která je v součásti biomedicíny. Na konci doktorského studia jsem se však rozhodla vrátit zpět přímo do biomedicíny a pracuji jako Research and Development specialist – Product Development ve firmě MEDICEM Institute s.r.o. V současné době se věnuji vývoji intraokulárních EDOF čoček WIOL-CF, které jsou vyráběné z materiálu vyvinutého prof. Wichterlem.  

Co vám FEL dala?
Život na FEL jsem si i přes náročnost studia užívala. Během doktorského studia jsem si zejména pochvalovala to, že na FEL jsem se naučila se učit a nebát se složitých věcí. V zaměstnání mimo fakultu jsem si uvědomila, jak je důležité mít rozsáhle mezioborové znalosti, které jsem na FEL získala.

Co vám škola nedala?
Největší nevýhodu FEL jsem si uvědomila na doktorském studiu, kdy jsem zjistila, že k oboru fyzika plazmatu je potřeba hlavně fyzika, která na FEL však není tak silná jako jinde. Na jinou stranu hloubkové znalosti fyziky nejsou podstatou většiny magisterských oborů.

Jaký studijní obor byste si vybrala dnes?
Když jsem maturovala, již jsem přesně věděla, že chci dělat obor na pomezí biologie a techniky, a tak volba padla na FEL. Zpětně si uvědomuji, že jsem tenkrát zvolila dobře. Nyní se obor rozrostl a dost změnil, takže bych teď volila Lékařskou elektroniku a Bioinformatiku.  Současně  bych si obor doplnila vhodnou volbou volitelných předmětů mimo jiné i z jiných fakult, třeba s více fyziky.
 


Ing. Helena Hanáková

Absolvované studium: 2010 Biomedicínské inženýrství
Diplomová práce: Návrh metod zpracování EEG signálu za účelem studie vztahu svalové a mozkové aktivity
 

Jak jste se uplatnila v oboru?
Po absolvování magisterského studia jsem nastoupila jako biomedicínský inženýr na kliniku kardiologie – oddělení arytmologie v pražském IKEM. Před nástupem na MD, bylo mou hlavní činností vyhodnocování dlouhodobého signálu EKG, tzv. holterovské monitorování, dále práce na sále při implantaci stimulátorů a defibrilátorů (PM, ICD) a jejich nastavení v ambulanci.

Co vám FEL dala?
FEL, resp. celá vysoká škola mi dala spoustu přátel, odborné vzdělání, umět si nalézt informace z odborných zdrojů a hlavně práci v týmu. Když vezmu přímo obor Biomedicínské inženýrství, tak bylo fajn vidět věci jak z technického, tak i lékařského pohledu.

Co vám škola nedala?
Bohužel mi zde chybělo více praxe a možná i více práce na projektech již v bakalářském studiu, kde bylo hodně matematických předmětů a teorie. Uvítala bych i možnost více volitelných předmětů.

Jaký studijní obor byste si vybrala dnes?
Vždy jsem chtěla studovat technickou vysokou školu a biomedicína mě lákala. Takže i dnes bych si vybrala podobně zaměřený obor. Moje práce mě baví i proto, že kombinuje techniku a medicínu. 
 


Ing. Štěpánka Říhová 

Absolvované studium: 2012 Biomedicínské inženýrství
Diplomová práce: Measurement of ultra weak photon emission from biological samples
 

Jak jste se uplatnila v oboru?
Nyní pracuji pro Sr. Product Manager EMEAC, LA, Canada; Transkatetrální srdeční aortální chlopně, Edwards Lifesciences. Po absolvování inženýrského studia jsem nastoupila na roční Internship program ve společnosti Edwards Lifesciences na pozici Associate Product Manager. Firma Edwards Lifesciences je společnost, která se soustředí na výzkum, vývoj a prodej zdravotnických prostředků se specializací na kardiovaskulární onemocnění. V rámci role jsem se věnovala reportingu trhu, získávání dat o konkurenci, vývoji reportů a optimalizaci interních analytických programů (SFDC, QV) pro další zhodnocení Business Intelligence. Následně jsem působila 3 roky ve strategickém oddělení firmy jako analytik a lídr pro specifické projekty (strategické plánování pro danou business unit, forecasting, zvýšení transparentnosti cenové politiky pro efektivnější procesní rozhodování, výzkumy trhu a navazující analýzy) – to vše pro širší trh EU a Blízkého východu. Postupně jsem dostala šanci zapojit se do marketingové přípravy pro uvádění nových zdravotnických prostředků na trh EU. Nyní jsem na pozici Produktového manažera se zodpovědností za konkrétní produkt v rámci celého regionu (EMEA, Latinská Amerika, Kanada). Jedná se o marketingovou a koordinační roli, kde hlavní zodpovědností je podpora produktu v období celého marketingového cyklu (od uvedené na trh až po zralost na trhu) včetně koordinace přidružených supportních rolí (operations, supply chain).

Co vám FEL dala?
Především jsem díky studiu na FEL získala komplexní přehled o trhu zdravotnických prostředků – a to jak po stránce technické (rozvoj analytického přemýšlení a samozřejmě technických znalostí), tak po stránce kontextuální (regulace trhu a legislativa, širší souvislosti). Pro mou práci taktéž nezbytnou a vysoce ceněnou součástí výuky byla práce s vědeckými články, v nichž se nyní snadno orientuji a které jsou zároveň pro mou stávající práci nezbytností; dále znalosti principů matematického modelování (které nyní mohu uplatnit při tvorbě epidemiologických modelů). Taktéž musím zmínit znalosti z oboru IT, které v reálné praxi velmi usnadňují každodenní rozhodování pro optimalizaci reportingu, designu podpůrných programových řešení, optimální logiky databázových struktur atp. Shrnu-li výše popsané v několika málo slovech, jsem přesvědčena, že škola mi dodala opravdu vysoce kvalitní technické vzdělání, které je v reálné praxi použitelné, potřebné a zcela jistě usnadňuje rozhodování v mé současné práci na manažerské pozici v oboru zdravotnických prostředků.

Co vám škola nedala?
Více orientace a tlak na praxi je pravděpodobně směr, kterým je potřeba se již v raných počátcích studia ubírat. Úzce-profilové a specializované předměty je potřeba neustále připomínat také v kontextu potenciálního budoucího využití – to je pravděpodobně něco, co tu a tam scházelo. Na druhou stranu, škola proaktivně nabízí široké možnosti ve formě určitých grantových a výměnných programů, díky kterým jsem osobně měla možnost podívat se na studium z jiné a praktičtější perspektivy. Je skvělé, že tyto možnosti škola svým studentům nabízí!

Jaký studijní obor byste si vybrala dnes?
Co se výběru vysokoškolského vzdělávání týče, určitě bych volila stejně a šla opět cestou techniky. Baví mne objevovat a aplikovat zákonitosti, uvědomovat si souvislosti – to vše na pozadí přírodních věd. Biomedicínské inženýrství je zároveň oborem velmi širokospektrým s mnoha možnostmi uplatnění – tedy pro mne – ideální volba!
 


Ing. Tomáš Hrstka 

Absolvované studium: 2016 Biomedicínské inženýrství
Diplomová práce: Zpracování High Density EEG signálu pro potřeby inverzní úlohy v epileptologii

 

Jak jste se uplatnil v oboru?
I když jsem po absolvování studia na Biomedicínském inženýrství a informatice nenastoupil do práce v oboru biomedicíny, našel jsem své uplatnění v průmyslu, v kybernetice a robotice jako Full stack developer ve firmě Factorio Solutions s.r.o. Podle mě to vypovídá hlavně o tom, jak mohou být absolventi ČVUT FEL flexibilní a najdou uplatnění takřka kdekoliv. Já a naše firma se zabýváme hlavně virtuálním zprovozněním a Průmyslem 4.0, výsledky naší práce můžete vidět třeba v Testbedu v budově ČVUT CIIRC v Dejvicích. Mezi naše nejpopulárnější exempláře Průmyslu 4.0 patří asi robotický barman nebo barista, tak se stavte na drink.

Co vám FEL dala? 
Určitě nejvíc si vážím znalostí, které jsem na FELu získal. Kombinace předmětů mě připravila pro práce v softwarovém inženýrství, elektrikařině ale i v technické části zdravotnictví. Z pracovních nabídek, které dostávám, byste si i Vy jistě našli svůj dreamjob.
Nemohu opomenout ani přátelství a konexe, které jsem za ty roky navázal, ty jsou prostě k nezaplacení a otevírají hromadu jinak zavřených dveří.

Co vám škola nedala?
Můžu zaručit, že studium na kterémkoli oboru fakulty elektrotechnické není procházka růžovým sadem, budou to občas proučené, proprogramované nebo propřemýšlené noci. Někdo to zvládá dobře, jiný hůř, ale pokud to přetrpíte a vyjdete ze školy jako absolventi, studenti jiných univerzit Vám nebudou schopni konkurovat. Některým mým spolužákům nevyhovovalo, že nebylo moc prostoru si předměty navolit úplně dle libosti, mě osobně to ale nikdy moc netrápilo, každý studijní obor je postaven tak, aby se učil ucelený soubor znalostí. 

Jaký studijní obor byste si vybral dnes?
Asi nejspíš stejně, všechno má své klady i zápory.  Novým studentům bych ale doporučil,  ať vybírají obor pečlivě už teď, přerušit studium a měnit zaměření je často zbytečná ztráta času.