Profil absolventa

Absolventi bakalářského programu získávají široký teoretický matematicko-fyzikální základ a rovněž hluboké znalosti z elektrotechniky, elektroniky, informatiky a počítačových věd, doplněné o biomedicínské základy a znalosti lékařských aplikací. Mají dostatečné znalosti pro uplatnění v praxi i pro pokračování v magisterském studiu (v navazujícím programu Lékařská elektronika a bioinformatika.)

Absolventi magisterského programu jsou schopni řešit složité inženýrské problémy. Mají potřebné vědomosti z matematiky, fyziky a technických věd a orientují se v odpovídajících partiích medicíny a biologie. Znají podrobně funkci nejčastěji používaných přístrojů pro lékařské zobrazování, snímání tělesných signálů i terapii, a umí na získaná data aplikovat metody zpracování signálů a obrazů a statistické analýzy dat.

Nabízené specializace magisterského programu rozšiřují znalosti absolventa takto:

Bioinformatika
Budete ovládat moderní metody analýzy rozsáhlých souborů molekulárních dat, včetně metod dolování dat z rozsáhlých a heterogenních databází.

Lékařská technika
Seznámíte se s konstrukcemi elektronických částí diagnostických i terapeutických přístrojů používaných v lékařství a vlastnostmi těchto zařízení, včetně pokročilé znalosti relevantních částí fyziky a fyziologie, včetně neurofyziologie.

Zpracování obrazů
Naučíte se pracovat s moderními metodami zpracování a analýzy obrazu, se zaměřením na metody použitelné v lékařství a biologii, včetně 3D a rozsáhlých dat, od snímání až po jejich automatické vyhodnocení.

Zpracování signálů
Moderními metodami budete umět zpracovávat signály se zaměřením na biologické signály jako je EEG, EMG, EKG, či signály hlasové a řečové, a to od analogového předzpracování, až po následnou diagnostiku.

Tento magisterský program nahrazuje stávající magisterský program Biomedicínské inženýrství a informatika.